Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Hairfix s r.o., so sídlom Na hriadkach 53, 841 07, Bratislava, Slovenská republika. IČO: 48074381, DIČ: 2120055641, zapísaná v ORSR vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod číslom 103000/B oddiel SRO, (ďalej len “predávajúci” a “prevádzkovateľ”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode spoločnosti Hairfix s r.o. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Adresa spoločnosti:
Hairfix s r.o.,
Na hriadkach 53,
841 07, Bratislava,
Slovenská republika

číslo účtu: Slovenská sporiteľňa: 5068030700/0900

1.2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom e-shopu patriacemu prevázdkovateľovi (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu, ktorý prevádzkuje predávajúci. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.
1.4. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípadne odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len “objednávka”). Automaticky odosielané ‘Oznámenie o prijatí objednávky’, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako ‘Potvrdenie objednávky’. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky zverejnené na internetovej stránke
www.hairfix.sk sú konečné.
3.2. Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:
3.2.1. Slovenská republika:
a/ dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa,
b/ platba kartou – platobná brána Gopay
3.2.2. Objednávky mimo Slovenskej republiky musia byť zaplatené cez platobnú bránu a sú posielané Slovenskou poštou.

4. Stornovanie objednávky
4.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, pokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.
4.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5. Podmienky dodania tovaru
5.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
5.2. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
5.3. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.
5.4. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese hairfixsk@gmail.com.
5.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.
6.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom emailu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar vrátane dokumentácie, a to zaslaním na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
6.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
6.4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
6.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
6.6. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci taktiež znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.
6.7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

7. Záručná doba a reklamácie
7.1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.
7.2. Prípadnú reklamáciu vybaví predávajúci k spokojnosti kupujúceho v súlade s platným právnym postupom. Kupujúci je povinný tovar po svojom prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci predávajúcemu povinný okamžite hlásiť. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci nezodpovedá. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
7.3. Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
7.4. Postup pri reklamácii:
a) informujte nás o reklamácii e-mailom alebo písomne,
b) udajte číslo Vašej objednávky,
c) priložte reklamovaný tovar a sprievodný list, v ktorom uvediete naslednovné informácie:
– Aký tovar vraciate
– Z akého dôvodu ho vraciate
– Či žiadate výmenu alebo vrátenie peňazí
– Číslo Vášho bankového účtu (v prípade žiadosti o vrátenie peňazí za reklamovaný tovar)
Reklamáciu vybaví predávajúci čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru. V prípade reklamácie je predávajúci povinný informovať kupujúceho o jej stave.

8. Spracovanie osobných údajov
8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
8.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.
8.3 Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. Záverečné ustanovenia
9.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
9.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.
8.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
8.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, 04.11.2015

Menu